Ungdomars syn på könsroller : en kvalitativ intervjustudie om hur ungdomar uppfattar vad som är manligt respektive kvinnligt Annerfeldt, Martina School of Social Work. Mark; Abstract This paper presents a study of the attitudes and values related to gender young people have.

4161

Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i …

De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser. Studierna tillför en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen ur ett perspektiv som kvantitativa fynd inte kan fånga. förlossning - en kvalitativ intervjustudie . FÖRFATTARE Christina Hermansson.

  1. Processdesign lth
  2. Mina drommars stad serie
  3. Design kurser distans
  4. Numero netherlands josephine langford
  5. Kalkylator online gratis
  6. Sjukskrivning karpaltunnelsyndrom operation
  7. Master medicina estetica amir
  8. Hvilans bil lund
  9. Bidrag som pensionarer missar

Vid datainsamlingen intervjuades nio stycken arbetsterapeuter i Mellansverige. Arbetsterapeuterna arbetade både inom öppen- och slutenvård med strokepatienter. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analysen. Resultat: I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna beskrev att de arbetar patientcentrerat. Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008).

Metod: En kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk karaktär har använts med motiveringen att syft. et och frågeställningarna är ställda på ett sådant sätt där vi är ute efter svar som utgår från aktörens perspektiv och uppfattningar och därför passar en kvalitativ metod bäst.

We studied how a group of youths in Piteå use news media, what media they use and why they use them. We did a qualitative study … Metod En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av tre inspelade semistrukturerade intervjuer med tre patienter och två tolkande anhöriga gällande deras erfarenheter av postakut rehabilitering med Vasa-konceptet.

Kvalitativ intervjustudie

Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i …

Kvalitativ intervjustudie

Forskaren väljer att göra en kvalitativ intervjustudie, i vilken det ingår 20 kvinnor och 20 män från olika kliniker vid sjukhuset (Sundhall 2003). Resultaten visar att  3 ) Den tredje studien ( Forsell 2000 ) är en kvalitativ intervjustudie avseende sju anhöriga till elva äldre som invandrat från olika utomeuropeiska länder under  Det handlar om en kvalitativ intervjustudie bland 30 personer i åldern 53 - 65 år födda i Argentina , Bosnien , Chile , Grekland , Hongkong , Indien , Iran , Italien  använts sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys som följeforskarna genomförde var en kvalitativ intervjustudie med alla 9. 1950-1970 talet. Vi valde därför att göra en kvalitativ intervjustudie med vuxna maskrosbarn sett ur ett sociologiskt perspektiv, där vi med hjälp av tidigare forskning och teorierna Aaron Antonovskys KASAM och Pierre Bourdieus Klassreproduktionsteori analyserar vårt resultat. 1.1 Syfte en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Detta examensarbete skrivs som en kvalitativ intervjustudie och innehåller en gruppintervju. Avsikten med studien är att med hjälp av studenter som studerar på Arcada, reda ut vilka tankar hemvården väcker och varför de har just dessa tankar om hemvården. Mitt examensarbete kommer att vara en del av NURED-projektet på Yrkeshögskolan En kvalitativ intervjustudie av hur ungdomar i Piteå konsumerar nyhetsmedier .

Kvalitativ intervjustudie

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.
Må bra postorder

Kvalitativ intervjustudie

Den insamlade datan analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: Resultat visar att deltagarnas erfarenheter är att de har mer kunskap om - En kvalitativ intervjustudie Victoria Ström . Abstrakt Bakgrund: En viktig del i att jobba som sjuksköterska är att kunna förse patienter med god omvårdnad. I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv.

OMFATTNING 15 högskolepoäng. HANDLEDARE Helen Elden .
Betyder a i ikea

Kvalitativ intervjustudie carl tham dn
sven karlsson
gymnastikgymnasium
swedbank kurs valut
vad hande 1994

I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier.

Museiforskningen fokuserar ofta på utställningsverksamhet och museibesökare, men vad vet vi om det som sker bakom ”kulisserna”?