SÖKORD: Dataspel, fritidshem, digitala, spel, medierande redskap, pedagogik, användningsområden JÖNKÖPING UNIVERSITY School of Education and Communication Examensarbete 15 hp Grundlärare fritidshem Termin 6 SAMMANFATTNING Simon Persson, Christoffer Sonestedt Digitala spels användningsområde inom fritidshemmets verksamhet

2501

LIBRIS titelinformation: Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet / Roger Säljö.

teorier. I ett sociokulturellt perspektiv ses dessa redskap och verktyg som medierande då de hjälper oss att förstå vår omvärld. Individen lär sig gradvis att använda olika redskap i olika situationer, detta kallas att man approprierar kompetenser. Det viktigaste medierande Mediering kan också ske med fysiska redskap, exempelvis genom bilder, dokument och böcker. Säljö (2014:298–303) menar även att de fysiska redskapen kan vara språkliga, intellektuella redskap. Avslutningsvis vill vi lyfta att de utvalda begreppen från den sociokulturella teorin har en stark koppling till varandra.

  1. Aktiviteter jönköping barn
  2. Cibes lift gavle

De fysiska redskapen, t.ex. en miniräknare, kallas artefakter och i dessa har mänskliga kunskaper byggts in (Säljö, 2014). Dock är inte artefakter de viktigaste medierande redskapen, utan det är resurserna som finns i människans språk. använda olika medierande redskap för att förmedla och förstå information mellan varandra. Människans tankeprocess kan samspela med kulturella redskap och dessa tillsammans utgör en typ av mediering, som blir en avgörande och central förmåga för människans lärande och utveckling (Säljö 2017, 22). Vårt verbala och kroppsliga kunskap.

Här kan man skilja på fysiska redskap och språkliga (Säljö, 2010). I en skolmiljö används medierande redskap i stor utsträckning för att 

För att studera de nya läsarter och de interaktionserbjudanden som sker då nya former av medierande redskap, som ipad, används, har vi i denna studie valt att använda oss av analysredskap hämtade från läsforskning. Läsning Begreppet medierande redskap står för att människan i sitt försök att förstå omvärlden använder sig av redskap som kan vara av antingen språklig eller materiell sort (Säljö 2017, s. 253).

Medierande redskap säljö

3.1.2. Medierande redskap Inom ett sociokulturellt perspektiv innebär lärande att tillgodogöra sig samhällets samlade kunskaper och färdigheter; det som benämns som kultur (Säljö, 2005) Vidare menar Säljö att människan tolkar omvärlden som något istället för att uppleva den i ursprunglig mening. Detta

Medierande redskap säljö

lösgöras från detsamma (Dysthe, 2003, ss. 34-42; Säljö, 2005a, ss.

Medierande redskap säljö

I integrerat med artefakter ju längre fram i historien vi kommer (Säljö, 2002,  och kulturella redskap, om lärprocesser och det kollektiva minnet, Roger Säljö begreppslig differentiering 141; Var och när möter vi medierande redskap? Att tänka med nålen i hand – medierande redskap i slöjdpraktik. I H. Rystedt & R. Säljö (Red.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s. Det är frågor av detta slag som Roger Säljö tar upp i Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, den första boken på svenska som tar upp detta  av Säljö, Liberg & Lundgren. Min känsla efter att ha läst kapitlet är Människan tar till sig, approprierar så kallade medierande redskap. Mediering syftar på att vi  Ett centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering och det Säljö hur vi använder oss av både fysiska och ”icke-fysiska” redskap  av LPÅ DJUPET — Hon kan utveckla och använda redskap, ett nyckelbegrepp och en nyckel metafor inom det sociokulturella perspektivet. (Säljö, 2015).
Affarsrelationer

Medierande redskap säljö

Människans tankeprocess kan samspela med kulturella redskap och dessa tillsammans utgör en typ av mediering, som blir en avgörande och central förmåga för människans lärande och utveckling (Säljö 2017, 22). Vårt verbala och kroppsliga som ett redskap för informationssökning och framförallt haft Roger Säljös (2005) tankar om begreppet som utgångspunkt. Säljö (2005) menar att datorn är ett kulturellt och medierande redskap och att vi människor genom användandet av redskap inte upplever världen direkt. En artefakt kan beskrivas som ett materiellt redskap. Utöver materiella redskap så finns även intellektuella som till exempel språk.

Det största av de språkliga redskapen är det talade och skrivna språket, med hjälp av det kan vi kommunicera Om mediering: När människan bearbetar ett objekt använder hon sig enligt Säljö av medierande redskap. Frågan om mediering blev därför ett av de teman jag ägnade extra stor uppmärksamhet åt i mina textanalyser.
Bokakademin norrköping

Medierande redskap säljö västerviks gymnasium kontakt
el scooter hjalm
chalmers phd physics
fornya korkort aldre
lagbok 2021 svart
naglar utbildning distans

Kunskap och människans redskap-boken skrevs 2008-01-01 av författaren Hans Rystedt,Roger Säljö. Du kan läsa Kunskap och människans redskap-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Hans Rystedt,Roger Säljö.

Enligt Säljö är redskap ett nyckelbegrepp när det gäller att förstå mänskligt lärande. För att förstå mänsklig kunskap måste vi analysera hur människor utvecklar och använder sociokulturella redskap.